AHJOLANTIE 25, 34800 VIRRAT

Koneita joka lähtöön VirroilLA JA LÄHIKUNNISSA

Vuokrausehdot

 

TEKNISEN KAUPAN LIITTO

 

Rakennuskonejaoston yleiset vuokrausehdot

 

1. SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA

2. VUOKRA-AIKA
3. VUOKRAUKSEN KOHDE
4. KALUSTON LUOVUTTAMINEN
5. VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ
6. VUOKRAUSKOHTEEN PALAUTUS
7. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU
8. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU
9. VAKUUTUKSET 10.SOPIMUSRIKKOMUS 11.YLIVOIMAINEN ESTE 12.VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN 13.RIITAISUUDET

VELOITUSPERUSTEET

 

1. SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA

 

Näitä sopimusehtoja sovelletaan konevuokraamoliikkeen (jäljempänä ”Vuokralleantaja”) ja vuokralleottajan (jäljempänä”Vuokralleottaja”) välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

 

2.VUOKRA-AIKA

 

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Vuokralleantajan varastosta tai jolloin se lähetetään Vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen Vuokralleantajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät. Minimi vuokra-aika on määritelty kunkin kalustoryhmän osalta erikseen.

 

3.VUOKRAUKSEN

KOHDE

Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima kalusto sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä ne kirjallisesti yksilöinyt. Vuokrakohteeseen ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto, muottiöljy tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. Vuokralleottaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrä, laatu ja kunto. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.

 

4.KALUSTON LUOVUTTAMINEN

 

Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena Vuokralleantajan varastosta. Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu, vastaa Vuokralleottaja kuljetuskustannuksista, ellei muutoin ole erikseen toisin sovittu.

 

5.VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ

 

Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen. Vuokralleottajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttöohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman Vuokralleantajan antamaa suostumusta. Vuokrasopimus koskee normaalia yksivuorokäyttöä, ellei erikseen ole toisin sovittu. Vuoralleottaja on velvollinen ilmoittamaan työvuorojen määrän Vuoralleantajalle mikäli se poikkeaa normaalista yksivuorotyöstä. Jos kalustoa käytetään kaksi- tai kolmivuorotyössä, tulee Vuokralleottajan maksaa tällaisesta käytöstä Vuokralleantajan hinnaston mukainen korvaus. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta ilman Vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta.

 

6.VUOKRAUSKOHTEEN PALAUTUS

 

Vuokralleottajan tulee palauttaa vuokrakalusto Vuokralleantajalle välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

 

7.VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU

 

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset vuokrakaluston puhdistus- ja kunnostuskulut Vuokralleottajalta erikseen . Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta.

 

8.VUOKRALLEANTAJAN VASTUU

 

Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta Vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

 

9.VAKUUTUKSET

 

Vuokrakalusto ei ole Vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vuokralleottaja vastaa tarvittaessa vuokrakaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta. Mikäli Vuokralleantaja suorittaa kaluston kuljetuksen tai lähetyksen Vuokralleottajan lukuun, Vuokralleantajalla on oikeus ottaa kuljetusvakuutus Vuokralleottajan lukuun.

 

10.SOPIMUSRIKKOMUS

 

Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlai nen oikeus Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuoralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingot.

 

11.YLIVOIMAINEN ESTE

 

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute,

valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämäään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

 

12.VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

 

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

 

13.RIITAISUUDET

 

Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai Vuokralleantajan niin tahtoessa Vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.

 

VELOITUSPERUSTEET

 

Vuokra-aikaan kuuluvat myös lauantai- ja pyhäpäivät, ellei toisin erikseen sovita.
Kuitenkin seuraavien kalustoryhmien osalta vuokraa peritään joka päivältä (7 pv/viikko):
muottikalusto, teline- ja tuentakalusto, lämmityskalusto, pumppukalusto, sähkö- ja valaistuskalusto, ilmanpuhdistimet, kosteudenerottimet, roskasuppilot, generaattorit ja liikennemerkit.
Ensimmäisen päivän vuokra on hinnastossa mainittu perusvuokra.
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
Laskutus: kahden viikon välein tai mikäli vuokra-aika on lyhyempi kuin kaksi viikkoa, sen jälkeen, kun laite on palautettu varastoomme.
Maksuehdot: käteismaksu tai tiliasiakkaille 14 pv netto.
Vuokralleottaja sitoutuu noudattamaan vuokrasopimuksessa mainittuja maksuehtoja.
Viivästykorko peritään Vuokralleantajan kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisesti.
Laskutuslisä peritään kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.
HUOM.!
Vuokralleantajalla on tietosuojalautakunnan päätöksen nro 2/932/2003 mukainen oikeus väärinkäytöstapauksissa rekisteröidä erilliselle sulkulistalle sekä ilmoittaa Teknisen Kaupan Liiton konevuokraamoille seuraavat tiedot:
– vuokraavan henkilön nimi ja henkilötunnuksen neljä viimeistä merkkiä
– vuokrauksen kohde
– tieto väärinkäytöstapauksesta seuraavina vaihtoehtoina:
a) Vuokraamo kieltäytynyt vuokraamasta, koska Vuokralleottaja on sulkulistalla.
b) Vuokraamo kieltäytynyt vuokraamasta, vaikka Vuokralleottaja ei ole sulkulistalla.
c) Vuokrauksen kohdetta ei palautettu ajoissa.
d) Vuokra kokonaan maksamatta.
e) Loppuvuokra maksamatta.
Rekisteröidyllä on oikeus saada sulkulistalle merkintä siitä, että vuokrasaatava on riitautettu.